Adatvédelmi tájékoztató

A Belső Adatvédelmi Szabályzat Melléklete:

Az Ezüstfény Magánklinika által végzett adatkezelési tevékenységek tájékoztatója és nyilvántartása

Az Ezüstfény Klinika Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Tulipán u. 7., cégjegyzékszám:

19-09-515239, adószám: 23901737-1-19, telefonszám: 30/884-1904, 061/4675030, e-mail: ezustfenyklinika@gmail.com, önállóan képviseli: Miklós Márton András ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1106 Budapest, Pesti Gábor u. 26. sz. alatt.

Az áttekinthetőség szolgálandó, az Adatkezelő kérdezz-felelek formátumban, valamint ahol lehetett, táblázatban jelenítette meg a tudnivalókat, szükség esetén példával magyarázva. Az átláthatóságot az is segíti, hogy minden adatkezelés önálló oldalon került meghatározásra, így akár önállóan is alkalmas a tájékoztatásra a leglényegesebb információk tekintetében. Az egyes adatkezelések a GDPR 13-14. cikkeiben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettséget teljesítik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az ezustfenyklinika@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Az egészségügyi ellátó hálózat szerveinek adatkezelése

 1. Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – jogosult:
  1. a betegellátó,
  2. szolgáltató vezetője, illetve
  3. a szolgáltató vezetője által megbízott személy (Munkatárs).
 2. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, vagy megsemmisüléssel, megváltozással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
 • Adatfelvétel
 1. Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét.
 2. A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását is biztosítani kell.
 • Adatmódosítás
 1. Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, ez csak úgy végezhető, hogy az eredeti adat megállapítható legyen. Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a bejegyzés naplózását a rendszernek biztosítania kell.
 • Adattörlés
 1. Adatot törölni csak a jelen Szabályzat alapján lehet. A törlés során be kell tartani az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt   adatok          esetében          azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni.

Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés általános szabályai

 1. Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.
 2. Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az Adatkezelőhöz, mint szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
 3. Adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés. Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó Adatkezelő felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,
  1. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
  2. ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
  3. heveny mérgezés esetén,
  4. ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
  5. ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
  6. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
  7. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.
 4. Adatkezelés jogalapja: létfonosságú érdek. Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt érintett belátási képességének hiánya esetén az adatok kezelhetőek.
 5. A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos Munkatárs dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.
 6. Adatkezelő azon adatokat nem rögzíti, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak az érintett beteg gyógykezelésével.
 7. A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a gyógykezelt személy gyógykezelését végző Munkatársak férhessenek hozzá.

Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

 1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
 2. A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.
 3. Általános szabály, hogy
  1. egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
  2. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
  3. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
  4. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: ezustfenyklinika@gmail.com
  5. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 4. Bármely, alább meghatározott adatkezelés során elektronikusan kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott tárhelyszolgáltató, kivéve, ha az Adatkezelő saját üzemeltetésű tárhelye(ke)t használ. Ebben az esetben az I. sz.

függelék vonatkozó sora nem kerül kitöltésre.

 

Egyszeri információkérés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás
szakterület válaszadás
 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 3. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Ide tartozik például az érintettel folyatott levelezés.

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  1. az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
 3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
 5. A kezelt adatok köre és célja:

név*                                                azonosítás

telefonszám   kapcsolattartás e-mail cím*   kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb,

érintett által megadott adat válaszadás

 1. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
  2. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
  2. cél megvalósulásáig, vagy
  3. ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ügyfél- és Partnernyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartást vezet természetes személy ügyfeleiről, Partnereiről, valamint nem természetes személy ügyfelei, Partnerei képviselőiről, kapcsolattartóiról, amely nyilvántartás(ok)ba manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé/Partnerré válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, Partnere vagy az kíván lenni.
 4. A kezelt adatok köre:

név*                                                azonosítás

telefonszám*   kapcsolattartás e-mail cím*   kapcsolattartás

képviselt szervezet adatai*             azonosítás

 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
  2. Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart.
  2. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.
  3. ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.

 

Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez kötheti, amelyről tájékoztatja az érintettet.
 2. A beleegyező nyilatkozat önkéntes hozzájáruláson alapul, a megállapodás megkötésének jogalapja maga a megállapodás.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.
 4. A kezelt adatok köre és célja:

név*                          azonosítás

lakcím*                          azonosítás/kapcsolattartás

születési hely, idő* azonosítás anyja neve azonosítás telefonszám* kapcsolattartás e-mail cím kapcsolattartás

 1. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a beleegyező nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett, saját belátása alapján, befolyásmentesen, önkéntesen dönt az Adatkezelő szolgáltatásának/szolgáltatásainak igénybevételéről. Amennyiben igénybe kívánja venni azt/azokat, úgy a fenti adatainak megadásával beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel.
  2. A beleegyező nyilatkozatot és/vagy megállapodást az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.
 3. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban, úgy Adatkezelő az adott szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadja.
 4. Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie. Azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek,

és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintett korábbi és jelenlegi egészségügyi adatait, egészségügyi dokumentációt feltárhatja az Adatkezelő számára Adatkezelő tájékoztatása és a későbbi szolgáltatás (beavatkozás) pontosításának céljával, valamint Adatkezelő az érintettek vizsgálata során egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt vesz fel, tárol, rögzít, kezel.
 2. Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának (kezelés) része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.
 3. Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át, továbbá érintett a vizsgálatokhoz önkéntesen járul hozzá.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő részére egészségügyi adatait, dokumentációját átadja, vagy vizsgálathoz előzetesen hozzájárul, amelynek eredménye az egészségügyi adat vagy dokumentáció kezelése.
 5. Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
név* azonosítás
lakcím* azonosítás/kapcsolattartás
születési hely, idő* azonosítás
anyja neve azonosítás
TAJ szám azonosítás,      egészségpénztári támogatáshoz szükséges
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
egészségügyi adat, dokumentáció* szolgáltatás nyújtásához szükséges
 1. Az adatkezelés közvetlen célja annak alátámasztása, hogy Adatkezelő mely szolgáltatása megfelelő az érintett számára, továbbá ajánlat nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása és kapcsolattartás.
 2. A szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokat az orvos, valamint az érintett kezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, így az asszisztens, a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.
 3. Egyéb, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos garanciális szabályok, amelyeket Adatkezelő messzemenőkig betart:
 4. Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a következők szerint:
 5. Az egészségügyi dokumentációt és egészségügyi adatot a
 6. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, ii. a zárójelentést legalább 50 évig,
  • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig,
 1. a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.
 1. Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat fedhet fel a számára, amelyeket szintén megtartani köteles.
 2. Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
 3. Egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem ad át.
 4. Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít,
  1. ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy
  2. életveszély esetén, vagy
  3. ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 5. Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.
 6. A fent nevezett tájékoztatás joga az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.
 1. Adatkezelő és a Munkatárs mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
  1. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
  2. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség (pl. népegészségügyi érdek).
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Adatkezelő lehetőséget teremt arra, hogy az érintett egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt osszon meg az

Adatkezelővel (pl. kérdőív kitöltésével), valamint érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján az érintettet megvizsgálja, amelynek eredményeképpen létrejön az egészségügyi adat, dokumentáció.

 1. Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.
 2. Az egészségügyi dokumentációt Adatkezelő úgy vezeti, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
 3. Adatkezelő az egészségügyi dokumentációban feltünteti
  1. a beteg személyazonosító adatait,
  2. cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes

képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,

 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,
 1. az első vizsgálat eredményét,
 2. a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
 3. az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
 1. a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
 2. a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
 3. a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.
 1. Adatkezelő az egészségügyi dokumentáció részeként megőrzi
  1. az egyes vizsgálatokról készült leleteket,a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
  2. a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.
 2. Az egészségügyi dokumentációt a következőkre figyelemmel és a következők betartásával köteles kezelni a Munkatárs:
  1. Az egészségügyi dokumentációnak részletesnek, szakszerűnek, olvashatónak és visszakereshetőnek kell lennie, be kell tartani az adatbiztonság követelményét.
  2. Alapvető, hogy minden, az adott dokumentációban rögzítendő adatot fel kell venni, kivéve, ha az érintett az adat közlését megtagadja, vagy az adata általa nem ismert és ezért megadni nem tudja.
 • A megfogalmazásnak egyértelműnek kell lennie.
 1. A papír alapon rögzített adatoknak meg kell egyeznie az elektronikus nyilvántartásban rögzített adatokkal, ezért az adatok elektronikus nyilvántartásba történő rögzítését követően a Munkatárs vagy a szervezeti egységvezető

Munkatárs a rögzített adatokat leellenőrizni köteles.

 1. Minden adat rögzítését a Munkatársnak úgy kell dokumentálnia, hogy egyértelmű és visszakövethető legyen, hogy az adatok felvételét, módosítását, zárolását, leselejtezését/megsemmisítését mely Munkatárs végezte el, ezért a papír alapú dokumentációt aláírásával kell ellátnia, az elektronikus nyilvántartási rendszert kizárólag a saját azonosítójával használhatja, minden papír alapon történő módosítás időpontját és elvégzőjét egyértelműen és olvashatóan jeleznie kell, az elektronikus nyilvántartási rendszernek alkalmasnak kell lennie a naplózásra, tehát a módosítások nyomonkövetésére, amely funkciót a

Munkatársnak tilos kikapcsolnia.

 1. A papír alapú dokumentációt a Munkatárs úgy köteles kezelni, hogy a dokumentációhoz kizárólag a jogosultsággal rendelkező Munkatárs férhessen hozzá, ennek megfelelően elzárva, az erre rendszeresített helyen és rendszerező szisztémát betartva kell tárolnia. Elektronikus nyilvántartásból adatot exportálni kizárólag a feladatok, ellátások, szolgáltatások és jogszabályi előírások (pl. adatszolgáltatási kötelezettség) teljesítése miatt szabad, és az ilyen exportált adatállományokat kizárólag biztonságos tárolón lehet tárolni és gondoskodni kell az elektronikusan tárolt adatok fizikai és logikai védelméről.
 1. Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.
 2. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 3. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 4. Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz.

függelékben kerültek megnevezésre.

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
 2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).
4. A kezelt adatok köre és célja:
érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
                           érintett képmása

érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videó- felvételt, amelyről az érintett

azonosítás, marketing
                          felismerhető azonosítás, marketing
 1. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.
 2. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
 3. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).
 4. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
 5. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az ezustfenyklinika@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.
 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 7. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.
 10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Elektronikus        beléptetőkártyás         rendszer          működtetésével           kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintett, különösen a Munkatársak számára az Adatkezelő meghatározott területeire történő bejutást az Adatkezelő beléptetőkártya segítségével teszi lehetővé személy- és vagyonbiztonsági okokból.
 2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke: személy- és vagyonvédelem, -biztonság. Az Adatkezelő jogos érdek úgy valósul meg, hogy kizárólag az az érintett juthat be egy beléptetőkártyával biztosított területre, akinek erre jogosultsága van, tehát érvényes beléptetőkártyával rendelkezik.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki olyan területre kíván belépni, amely beléptetőkártyával védett és ezért személyes adatainak egyidejű átadásával az Adatkezelőtől mágneskártyát igényel, pl. Munkatárs.
 4. A kezelt adatok köre és célja:

név*                              azonosítás lakcím*                            azonosítás beléptetőkártya száma azonosítás

 1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett jelzi a beléptetőkártyás rendszerrel biztosított területre történő belépési igényét az Adatkezelő felé.
  2. Amennyiben Munkatársról van szó, Adatkezelő az igényt egyszerűsített eljárásban megvizsgálja, jogosultság esetén az adott területre történő belépést garantáló beléptetőkártyát elektronikusan megírja és az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben összekapcsolja a kártya számát a Munkatárs fent meghatározott adataival.
  3. Amennyiben Munkatárstól eltérő érintett kéri a belépést, az Adatkezelő az igényt részletesen megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén az adott területre történő belépést garantáló kártyát elektronikusan megírja és az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben összekapcsolja a kártya számát az érintett korábban megadott adataival.
  4. A kártyára az érintett adatai nem kerülnek rá, de a kártya száma alapján az adatok visszakereshetők az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben.
  5. A beléptetőkártya lehet mágneskártya, vagy más elektronikai azonosításra képes kártya is.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. rendszeres belépés esetén (így pl. a Munkatársak esetén) a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul,
  2. alkalmi belépés esetén (pl. vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni a rögzített adatokat.
  3. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja)
   1. rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,
   2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni.
  4. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
  5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
  6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
  7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Kamerarendszer

 1. Az Adatkezelő 1106 Budapest, Pesti Gábor u. 26. címen található területén kamerarendszer üzemel a jelen Szabályzattól formailag különálló kameraszabályzatban meghatározott célokból. Az egyes kamerák működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
 2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR alkalmazásától a jogos érdek lesz. A jogos érdek a Kameraszabályzatban meghatározott célokkal van összhangban.

Például az érintett jogos érdeke életének, testi épségének védelme, vagy vagyonvédelme. Ugyanakkor az Adatkezelő vagyonának védelme, Munkatársainak életének, testi épségének védelme is jogos érdek.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
 2. A kezelt adatok köre és célja:

képmás                     azonosítás

 1. Az adatkezelés célja, összhangban a kameraszabályzatban meghatározott célokkal a következők: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.
 2. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 1106 Budapest, Pesti Gábor u. 26. alatt található helyiség.
 3. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban részletesen az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a helyszínen.
 4. Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap). Amennyiben e főszabálytól eltérő ideig tárolja az Adatkezelő az adatokat, úgy a jogszabályban meghatározott határidőt érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.
 5. Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.
 6. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 7. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, bíróságot)
 8. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Időpontegyeztetés

Időpontfoglalás szolgáltatás igénybe vételéhez, pl. foghúzás, kezelés.

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
 2. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.
4. A kezelt adatok köre:
                   név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
                   időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges
 1. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.
  2. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
  3. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. cél megvalósulásáig.
  2. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 9. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

 1. Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.
 2. Adatkezelés jogalapja:
  1. az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás alapján kötelező.
  2. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.
 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.
 4. A kezelt adatok köre és célja számlabirtokos neve* azonosítás bankszámla száma*          azonosítás, utalás közlemény*                    azonosítás összeg*                           azonosítás
 5. Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
 6. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
 7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a szállítólevelek, számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jogosultsággal rendelkező vezető általi jóváhagyást követően, ellenőrzés után, a banki átutalást végrehajtja.
  3. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

Amennyiben Adatkezelő Munkatársat foglalkozat, úgy Adatkezelő megbízott Munkatársa hajtja végre a fenti feladatokat.

 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 2. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 3. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 4. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. függelékben került(ek) megnevezésre.
 5. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/ezustfenymaganklinika oldalon, valamint más közösségi oldalakon.
 2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás publikus fotója   azonosítás

publikus e-mail címe                             kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete                      kapcsolattartás, válaszadás alapja érintett általi értékelés,

vagy más művelet eredménye                 minőségjavítás, vagy az egyéb

művelet célja

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 4. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 5. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 6. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 7. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a facebook.com címen kaphat.
 8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
 10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 11. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. függelékben került megnevezésre.
 12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

Panaszkezelés

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
4. A kezelt adatok köre és célja:
                     panasz azonosítója azonosítás
                   név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
                    telefonszám kapcsolattartás
                     a hívás időpontja

a beszélgetés során megadott

azonosítás
                     személyes adatok azonosítás
                      számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
                       panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
                      csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
                    panasz oka panasz kivizsgálása
                      maga a panasz panasz kivizsgálása
 1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
  2. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
  3. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
  4. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
  5. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
 3. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

 1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
 2. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
 4. Kezelt adatok köre és célja:

név                                                       azonosítás szül. hely, idő                             azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban

megjelölt adat                                    hozzájárulás teljesítéséhez

szükséges

 1. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
  2. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
  3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy
  2. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Rögzített vonalú telefonbeszélgetés

 1. Az Adatkezelő az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése céljából rögzített telefonvonalú ügyfélszolgálatot működtet.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása tekintettel arra, hogy az Adatkezelő számára jogszabály a rögzített vonalú ügyfélszolgálat működtetését kötelezően nem írja elő. Amennyiben érintett nem kíván hozzájárulni a rögzített vonalú adatkezeléshez, úgy az Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy nem rögzített vonalon keresztül kerüljön kapcsolatba az Adatkezelővel.

Ebben az esetben külön vonalat kell biztosítani az érintettek számára.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú ügyfélszolgálaton keresztül kíván az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani.
 2. A kezelt adatok köre és célja:

hívás azonosítója                azonosítás név                                             azonosítás

telefonszám                                kapcsolattartás

a hívás időpontja                 azonosítás a beszélgetés során

megadott személyes

adatok                                       azonosítás

telefonbeszélgetés oka              válaszadás

 1. Az adatkezelés célja: minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett felhívja az Adatkezelő ügyfélszolgálatát, vagy az ügyfélszolgálat felhívja az érintettet.
  2. Előre rögzített tájékoztató vagy az Adatkezelő minden hívás kezdetekor elmondja, hogy ki az Adatkezelő, a beszélgetés rögzítésre, a rögzítés célját és időtartamát, valamint azt, hogy további információt az Adatkezelő weboldalán találhat, továbbá kéri az érintett hozzájárulását. Amennyiben érintett korábban írásban hozzájárult az adatkezeléshez, úgy a szóbeli hozzájárulás kérésétől Adatkezelő eltekinthet, de felhívja az érintett figyelmét arra, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni az rögzített vonalú adatkezeléshez, akkor milyen nem rögzített vonalon tud az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni.
  3. Érintett önkéntesen dönt az adatkezelésről, és hozzájárulása esetén az Adatkezelő a beszélgetést elektronikus úton rögzíti.
  4. Amennyiben érintett a beszélgetésről másolatot kíván kapni, azt az Adatkezelő elérhetőségeire küldött kérelemmel teheti meg.
 3. Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, ennek hiányában 3 hónapig, vagy amennyiben az érintett megállapodást kötött az Adatkezelővel, úgy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon).
 2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.
 4. A kezelt adatok köre és célja:

név*                                               azonosítás szül. hely, idő                            azonosítás

megpályázott pozíció neve*                   jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra

különleges adat, pl. egészségügyi

adat különleges adat kezelésére csak
akkor kerül sor, ha az a pozíció
betöltésének elbírálásához
 

tapasztalatok

korábbi munkahely neve és az

szükséges
ott eltöltött időszak* pozíció betöltésének elbírálásához
kerül felhasználásra
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához
kerül felhasználásra
iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához
 

idegen nyelv ismeret, idegen

kerül felhasználásra
nyelv és ismeret foka* pozíció betöltésének elbírálásához
kerül             felhasználásra               csatolt
önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához
kerül felhasználásra
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához
kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való

hozzájárulás jelzése, ha az érintett

nem nyer felvételt                                    ki nem választás esetén történő

adatkezelés jogalapjához

szükséges

 1. Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.
  2. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.
  3. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.
  4. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.
  5. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.
  6. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
 3. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
 4. Adatkezelés időtartama:
  1. Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő

Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez,

 1. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy
 2. érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. függelékben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése

 1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  1. a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.
  2. az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi
  3. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint
  4. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.
  5. Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy
  6. az érintett önkéntes hozzájárulása.
 3. Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.
 4. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.
 5. Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.
 6. Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
 7. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből: érintett telefonszáma kapcsolattartás

érintett e-mail címe                    kapcsolattartás

 1. A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.
 2. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:

egészségügyi adat   megváltozott munkaképesség             Adatkezelő jogi   igazolása                                        kötelezettségének                   teljesítése (hatóság felé)

egészségügyi adat   munkavégzésre való képesség                       Adatkezelő jogos

 • lásd külön                     érdeke/érintett adatkezelésben                 létszükséglete

érintett képmása     Adatkezelő marketingje                                érintett önkéntes

 • lásd külön                                                          hozzájárulása

adatkezelésben

 

 1. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
  2. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
  3. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
  4. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.
 3. Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz.

függelékben került megnevezésre.

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
  1. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.
  2. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.
  3. egyéb szabályokat lásd külön fejezetben.
 2. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 3. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 4. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

 1. Adatkezelő a          belső    képzések         során   felvett adatokat          az        itt

megfogalmazottak alapján kezeli tekintettel arra, hogy többek között az Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. Az Adatkezelő a Munkatársak bizonyítványait és megszerzett képzettségeit is a jelen szabályok alapján kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
  1. jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy
  2. az Adatkezelő jogos érdeke (pl. HACCP, adatvédelmi oktatás). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el.
 2. Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa.
 3. Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban: képzés tárgya témája   azonosítás

résztvevő Munkatársak névsora

(jelenléti ív)                                                 azonosítás

résztvevő Munkatársak aláírása                  azonosítás, későbbi

bizonyítás

képzés időpontja                                  azonosítás az előadó neve és aláírása            azonosítás

 1. Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban:

Munkatárs neve                       azonosítás oktatás tárgya                                        azonosítás az oktatás időpontja                                   azonosítás az előadó neve és aláírása            azonosítás

 1. Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban:
                   Munkatárs neve azonosítás
bizonyítvány, vizsga sorszáma azonosítás, bizonyítás, állami
adó- és vámhatóság felé
történő lejelentés
bizonyítvány, vizsga másolata bizonyítás, ha azt hatóság
megköveteli, egyébként
másolatokat az Adatkezelő
nem tárol.
 1. Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén:
  1. Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső képzésen részt venni köteles.
  2. Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el.
  3. Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az Adatkezelő letárolja.
 3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban:
  1. Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja.
  2. Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja.
  3. Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról.
 4. Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.
 5. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 6. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 7. Adatközlés: hatóságok felé, tanúsító szerv felé.
 8. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
 2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, különösen Munkatárs, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).
 4. A kezelt adatok köre és célja:

érintettel készült hangfelvétel   azonosítás, marketing érintett arcképmása   azonosítás, marketing

érintettről készült egyéb kép- felvétel, ideértve a videófelvételt,

amelyről az érintett felismerhető                 azonosítás, marketing

 1. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek publikálása médiában (pl. televízió, rádió), közösségi médiában (pl. facebook oldal) az Adatkezelő marketingje céljával.
 2. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
  1. az adat (pl. képmás) nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, ideértve a boltok területén marketing célból promóciós videókat is, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket;
  2. amennyiben az összes körülményre tekintettel megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege, akkor érintettől előzetes hozzájárulást kell kérni, amely előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).
 3. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
 4. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az ezustfenyklinika@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.
 5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 6. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 8. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.
 9. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: egészségügyi adat kezelése, megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat kezelése

 1. Érintett (Munkatárs) megváltozott munkaképességét bejelentheti az Adatkezelő felé, aki a megváltozott munkaképességről (munkaképesség csökkenésről) szóló orvos szakértői vélemény egy másolati példányát kezelni köteles adóhatósági vizsgálat során történő bemutatás kötelezettségével.
 2. Az 1. pontban meghatározott egészségi állapottal kapcsolatos adat Adatkezelő által történő kezelése jogi kötelezettség teljesítésén alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki egészségi állapottal kapcsolatos adatot oszt meg Adatkezelővel.
 4. A kezelt adatok köre:

név*                                                          azonosítás

egészségügyi adat*

(orvos szakértői vélemény adata)              ellenőrzés, bizonyítás

 1. Az adatkezelés célja jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő Munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
  2. Munkatárs kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.
  3. Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.
  4. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi   és         személyazonosító       adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.
  5. Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 3. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés
  1. a következő felülvizsgálat szerinti dokumentum benyújtásáig, valamint
  2. az adókedvezmények ellenőrizhetőségének elévüléséig tart.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára csak és kizárólag az érintett kifejezett kérése, valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt (bizonyítás) kerülhet sor adatközlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 9. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, bár az kötelezettsége, úgy az Adatkezelő kezdeményezi a Munkatárs jogviszonyának felbontását.

 

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Cookie-k

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Analitika, Facebook pixel (képpont)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

 1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adatközlés (adattovábbítás, adatátadás) lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait közli (továbbítja, átadja) az érintett számára megnevezett adattovábbítási címzett felé.

Például az adatközlés címzettje lehet az Adatkezelő Partnere, hatóság, vagy más címzett is.

 1. Az adattovábbítás jogalapja
  1. az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy
  2. szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges,
  3. jogszabály alapján kötelező, vagy
  4. jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri vagy alkalmazza a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükségességet az adattovábbításhoz, ezekből eltérő, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

Példálózó felsorolással élve az adattovábbítás tipikus célja lehet az érintettektől vett minták továbbítása, átadása az Adatkezelő Partnerei felé.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel.
 2. Kezelt, továbbított adatok köre és célja:
Minta és a hozzá kapcsolódó azonosító kódsor azonosítás
 1. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek közlésre harmadik személy felé, ha
  1. a közlés címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ismert az érintett számára és
  2. ahhoz az érintett hozzájárult, vagy
  3. az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.
  2. Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.
  3. Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.
 3. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, az Adatkezelő Partnerei az I. sz. függelékben kerültek megnevezésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja teljesíteni.

 

Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés

 1. Abban a nem kívánt esetben, ha érintett Munkatárs munkába jutás vagy munkavégzés közben balesetet szenved, Adatkezelő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést – ideértve a fokozott expozíciós eseteket – bejelenti, kivizsgálja, és nyilvántartásba veszi, továbbá személyes és különleges adatokat továbbít az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató felé, ha az szükségesnek mutatkozik.
 2. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, valamint – amennyiben az értelmezhető – az érintett létszükséglete.
 3. Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki balesetet szenved.
 4. A baleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok köre (felvételük kötelező az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. melléklete alapján):
érintett sérült neve baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
sérült TAJ száma baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
születési név baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
születési helye baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
születési ideje baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
anyja neve baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
nem baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
állampolgárság baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
lakcím baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
telefonszám baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
FEOR szám szerinti foglalkozás baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
foglalkoztatási jogviszony baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
foglalkoztatás jellege baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
baleset időpontja baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra

 

baleset helyszíne baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
sérülés típusa baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
sérült testrész baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkavégzés helye baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
baleset földrajzi helye baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
sérülés súlyossága baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkaképtelenség időtartama baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
baleset rövid leírása baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkahelyi környezet baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkafolyamat leírása baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
sérült konkrét fizikai tevékenysége baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
balesetet kiváltó különleges esemény baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
balesetet okozó érintkezés, sérülés módja baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
védelemre vonatkozó tényezők baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkabalesethez vezető okok baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
munkáltatói intézkedések a hasonló esetek megelőzésére baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
mellékletek, megjegyzések baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
kivizsgálást végzők adatai, hitelesítések

1., munkavédelmi képviselő neve, dátum, aláírás

2., a baleset kivizsgálását végző neve, dátum, aláírásá, a képzetséget igazoló iraratszám 3., foglalkozásegészségügyi orvos

neve, dátum, név, pecsétszám, aláírás

4., munkáltató képviselője, név, beosztás, dáum, aláírás

baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság: név, igazolványszám, dátum, aláírás, megjegyzés. baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
amennyiben mentő szükséges,

érintett hívó fél neve, hívás ideje

létszükséglet
 1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi lépések megtétele.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Munkatársat foglalkoztató Adatkezelő köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni.
  2. A súlyos munkabalesetet az Adatkezelőnek – telefonon, telefaxon, emailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.
  3. Adatkezelőnek minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie

Adatkezelő a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzíteni.

 1. Adatkezelő megnevezi az érintett felé a biztosítótársaságot és szolgáltatási igénybejelentőt vesz fel és azt, az adatokat tartalmazó iratot eljuttatja a biztosítótársaság felé.
 2. Adatkezelő mind a baleseti jegyzőkönyv, mind a szolgáltatási igénybejelentőről másolatot készít, amelyet az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
 3. Adatkezelő kapcsolatot tart a balesetet szenvedett érintettel, továbbá, szükség szerint a szemtanú és balesetet okozó érintett(ekk)el, és informálja őket a tényekről, jogi és egyéb lépésekről.
 1. Adatkezelő a számára rendelkezésre álló adatokat továbbítja az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató felé az érintett létszükséglete jogalappal.
 2. Az adattovábbítások jogalapja jogszabályi kötelezettség (vagy ha az nem értelmezhető az érintett érdeke vagy létszüksége).
 3. Az adatkezelés időtartama: felvételtől számított 5 évig.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok továbbítása jogszabályi kötelezettség.

 

Foglalkozás egészségügyi okból történő és hatósági vizsgálati ellenőrzéssel kapcsolatos egészségi adat kezelése

 1. Az Adatkezelő fő tevékenységéből adódó egészségügyi kötelezettségek betartása kapcsán az Adatkezelő kezeli a következő egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat: egészségügyi kiskönyv, tüdőszűrő lelelte, és hatósági ellenőrzés esetén bemutatja azokat. Ezen túlmenően az érintett megváltozott munkaképességét bejelentheti az Adatkezelő felé, aki a megváltozott munkaképességről (munkaképesség csökkenésről) szóló orvosszakértői vélemény egy másolati példányát kezelni köteles adóhatósági vizsgálat során történő bemutatás kötelezettségével.
 2. Az 1. pontban meghatározott egészségi állapottal kapcsolatos adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítésén alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki egészségi állapottal kapcsolatos adatot oszt meg Adatkezelővel.
 4. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
egészségügyi adat* (pl. tüdőszűrő lelet, orvosszakértői vélemény adata) ellenőrzés, bizonyítás
 1. Az adatkezelés célja jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő Munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
  2. Munkatárs kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.
  3. Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.
  4. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.
  5. Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 3. Az adatkezelés időtartama: mellkas tüdőröntgen esetében 1 év, más adat vonatkozásában a következő felülvizsgálat szerinti dokumentumig.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára csak és kizárólag az érintett kifejezett kérése, valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt kerülhet sor adatközlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő kezdeményezi a Munkatárs jogviszonyának felbontását.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: légalkohol szint méréssel kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése

 1. Elsődleges fontosságú mind a Munkatárs, mind más érintettek élete, testi épsége, az Adatkezelő szúrópróbaszerűen vagy rendszeresen elrendelheti a Munkatárs egészségügyi adatainak felvételét a Munkáltató/Megbízó szolgáltatásainak teljesítését megelőzően (pl. légalkoholszint mérése), amely a munka/feladatvégzés feltétele.

Tekintettel arra, hogy a Munkatárs az Mt. és a Munkavédelmi tv. alapján köteles munkavégzésre megfelelő állapotban megjelenni, ezt az Adatkezelő, mint munkáltató ellenőrizheti is, ebben az esetben megtörténik a jelen adatkezelési tevékenység.

 1. Az 1. pont szerinti egészségi állapottal kapcsolatos adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő/harmadik személy jogos érdeke.
 2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot oszt meg az Adatkezelővel. Érintett különösen a Munkatárs.
 3. A kezelt adatok köre:
név azonosítás
egészségügyi adat érintett            aktuális            egészségügyi állapotának ellenőrzése
 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak megfelelő biztosítása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett Munkatárs Adatkezelő felé egészségügyi (genetikai) adatot ad át vagy szolgáltat az Adatkezelő számára a Munkatárs által végzendő feladat megkezdése előtt vagy közben.
  2. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

Pl. a légalkohol szint mérése esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel.

 1. Munkatárs kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.
 2. Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az, akinek feladata van az egészségügyi adatokkal.
 3. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.
 4. Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség, vagy hatósági/bírósági eljárásban az szükséges.
 1. Az adatkezelés időtartama: rögzítéstől számított 30 nap, amennyiben az adat hatósági vagy bírósági eljárásban felhasználásra kerül, úgy az eljárás jogerős lezárultáig kerül megőrzésre.
 2. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 3. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 4. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.
 5. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

lásd külön fejezetben.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Magánklinika a 10 – 16 kerület határán

 

Az Ezüstfény Magánklinika 2014 augusztusában indult. Büszkék vagyunk arra, hogy három és fél év alatt több mint 31000 páciens közel 49000 alkalommal fordult hozzánk egészségügyi problémájával és tisztelt meg minket bizalmával. Családi vállalkozásként mindig a magas színvonal megtartására törekszünk, ezért a páciensközpontú betegellátás mellett, folyamatos fejlesztésekkel és bővítésekkel garantáljuk orvosaink és betegeink számára a lehető legjobb körülményeket a gyógyításhoz és gyógyuláshoz egyaránt. Személyes jelenlétünkkel mindig igyekszünk figyelemmel kísérni pácienseink reakcióit, véleményeit és azt, hogy miben lehetnénk még jobbak. Talán ez az, ami megkülönbözteti magánrendelőnket a többitől. Köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést, ezek sok energiát adnak nekünk a mindennapokban! 2017 ben 24 000 betegellátást végeztünk melyek kapcsán 31 negativ észrevételt kaptunk vagyis a betegek 0,129 % élt kifogással. Sajnos egy kifogásolt eset is sok de mi minden nap azon dolgozunk, hogy betegeink elégedetten távozzanak tőlünk.

Kérjen időpontot online

Kövess minket a Facebookon!

Facebook Pagelike Widget

Copyright © 2018 Ezüstfény Magánklinika